ديوان محاسبات كشور


دیوان محاسبات کشور نهادی دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي عمل مي نمايد . اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.
 

انتخاب سیستمها
در سال 1386 ، مدیران دیوان محاسبات کشور با توجه به نیازهای طرح شده، ضرورت تغییر و اصلاح نرم افزارهای مالی و اداری دیوان محاسبات کشور را بررسی و به دفتر سازماندهی و برنامه ریزی و خدمات مدیریت دیوان ماموریت انتخاب شرکت پیمانکار اصلح را واگذار نمودند. این انتخاب حساس بیش از یک سال و اندی بطول انجامید. در نهایت در سال 1387 پس از بررسی های بسیار، جلسات متعدد فنی و کارشناسی و بازدید از سازمان ها و شرکتهای در حال کار، گروه نرم افزاری پیوست به عنوان شرکت برتر برای راه اندازی سیستم جامع مالی و اداری با هدف نهایی راه اندازی دیوان الکترونیک در دیوان محاسبات کشور انتخاب گردید.
 

روند استقرار و پیاده سازی
یک کارشناسی نیز برای استقرار و پیاده سازی سیستمها از کارشناسان خبره واحد پشتیبانی گروه نرم افزاری پیوست تشکیل شد. راه اندازی نرم افزارهای گروه نرم افزاری پیوست در دیوان محاسبات کشور در سه فاز اصلی طراحی و اجرا شد:

1- راه اندازی سیستمهای مالی و اداری به عنوان سیستم جایگزین سیستمهای قدیمی در ستاد مرکزی دیوان
2- راه اندازی سیستم ها در مراکز استان و ارتباط آنها با ستاد مرکزی
3- توسعه سیستمها و استقرار سازمان الکترونیک پیوست

در فاز اول سیستمهای مالی و اداری نصب شد ، مراحل تبدیل و انتقال اطلاعات از سیستمهای قبلی با موفقیت انجام شد و پس از طی چند ماه مراحل کار موازی سیستمها ، نرم افزارها با موفقیت تحویل واحدهای عملیاتی گردید. در این فاز نرم افزار حسابداری (دفترداری)، دریافت و پرداخت ، انبار و تدارکات ، اموال و دارائیهای ثابت، حقوق دستمزد ، پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام و تشکیلات نصب و راه اندازی گردید .
در فاز دوم با توجه به عدم وجود ارتباط آنلاین بین تهران و مراکز استان، سیستمهای مالی برای مراکز استان نصب و راه اندازی شد. برای توزیع و تجمیع اطلاعات هم تمهیداتی اندیشیده شد تا اطلاعات بین تهران و مراکز استان ه صورت الکترونیکی درگردش باشد . همچنین آموزش استفاده از سیستمها به صورت متمرکز و گروهی در کلاسهای آموزشی در ستاد سازمان ارائه گردید.
در فاز سوم که پس از تثبیت سیستمها آغاز شد زیر سیستمهای حضور و غیاب ، صندوق پستی و آرشیو اسناد در مجموعه عملیاتی شدند و سرویس سازمان الکترونیک راه اندازی گردید.در این مرحله سیستمهای توزیع فیش حقوقی و احکام به صورت الکترونیک راه اندازی شد و چاپ فیش ها به صورت کلی حذف گردید.در ادامه با توجه به راه اندازی خطوط ارتباطی مراکز استان با ستاد مرکزی سیستمهای نصب شده در مراکز استان به سرورهای مرکزی منتقل شدند و نگهداری از اطلاعات به صورت کاملا مرکزی تحویل واحد انفورماتیک ستاد مرکزی گردید.
 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها
1-
ارتقا نرم افزارهای قدیمی به نسل جدید نرم افزارهای اتوماسیون سازمانی
2- راه اندازی سیستم آرشیو الکترونیک اسناد
3- ارتقا ابزارهای گزارش گیری و ساخت انواع گزارش های لیستی و آماری
4- سرعت بالای انجام و گردش کار و افزایش بهره وری
5- افزایش سطح اطلاعات کارشناسان با برگزاری کلاسهای آموزشی
6- تمرکز و یکپارچگی اطلاعاتی تهران و مراکز استان در عین افزایش سطوح امنیتی
7- گردش الکترونیک اطلاعات بین سیستمی و کاهش خطاهای انسانی

 

دیدگاه این سازمان
مراتب قدردانی و تشکر خود را نسبت به تلاش و کوشش مدیریت و کارشناسان گروه نرم افزاری پیوست در پی استقرار و بهره برداری سیستمهای مالی و منابع انسانی در دیوان محاسبات کشور اعلام داشته و از خداوند منان موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان را خواستاریم. 
دیدگاه دیوان محاسبات کشور

 

سایت اینترنتی سازمان خریدار
www.dmk.ir