چه اطلاعاتی در فرم چاپی سند دریافت/پرداخت قایل دسترسی است؟

چه اطلاعاتی در فرم چاپی سند دریافت/پرداخت قایل دسترسی است؟ < خزانه داری < گروه محصولات مالی

1018 | چه اطلاعاتی در فرم چاپی سند دریافت/پرداخت قایل دسترسی است؟

تاریخ ثبت : 1395 خرداد یکشنبه, 16

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات سند:
0- شماره سند 1- تاریخ سند 2- حساب دریافت/پرداخت کننده 3- شرح سند 5- حساب صندوق 6- مبلغ کل 7- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده 8- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده 9- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده 10-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده 11-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده 15- نام طرف حساب 16- شماره تلفن طرف حساب 17- کد اقتصادی طرف حساب 18- نشانی طرف حساب 19-نام شرکت 20-شماره اقتصادی شرکت 21-نشانی شرکت 22-شماره تلفن شرکت 23-شمار نمابر شرکت 24-پست الکترونیک شرکت 25- تفصیلی طرف حساب 26- کدملی طرف حساب 27- توضیحات طرف حساب 28- نمابر طرف حساب 29- ایمیل طرف حساب 30- کدپستی طرف حساب 31- تلفن همراه طرف حساب 32**38 * 39- تنظیم کننده سند 40-جمع هزینه ها 
(سایر اطلاعات سند) 41- متن یک 42- متن سه  43- متن چهار  44- متن هفت  45-متن پنج 46-متن هشت 47-متن شش 48-**51 * 52- متن نه 53- متن ده 54- متن یازده 55-متن دو 56- شماره سند مالی مرتبط
بخش اطلاعات آرتیکلهای سند:
0-شماره  1- مبلغ  2- تاریخ دریافت/پرداخت 3- نام بانک  4-حساب چک(اسناد دریافتنی/پرداختنی)  5- حساب بانک 6- نام حساب بانک 7- نام ارز 8- مقدار ارز 9- نرخ ارز 10- توضیحات 11 -نوع آیتم(چک، سفته و...) 12- شماره دفتر
نکته: منظور از آرتیلکهای سند اقلام دریافتنی/پرداختنی شامل چک، سفته، اسناد تضمینی، واریزی به بانک و ... می باشد.
 
 
نرم افزار هاى مرتبط :
مطالب مرتبط :