سایر اطلاعات

سایر اطلاعات
1- رهبران نگاه بلند مدت دارند؛ در حالی که مدیران، اغلب به کوتاه مدت می اندیشند.
2- رهبران از چرائی و چیستی می پرسند؛ در حالی که مدیران بدنبال چگونگی ها هستند.
3- رهبران به افق (دوردست) می نگرند و اهداف متعالی تری دارند؛ در حالی که مدیران معمولاً بدنبال تحقق اهداف درآمدی در پایان دوره های مالی هستند.
4- رهبران افکار و ایده های ناب و اصیل و گاهی منحصر به فرد دارند؛ در حالی که مدیران اقتباس، تقلید و کپی می کنند.
5- رهبران با وضع موجود و مفروضات موجود به چالش می پردازند؛ در حالی که مدیران وضع موجود را می پذیرند و در چارچوب این مفروضات و محدودیت ها کار می کنند.
6- رهبران کارهای درست انجام می دهند؛ در حالی که مدیران، کارها را درست انجام می دهند.
7- رهبران در جستجوی تحول و تغییر، اما مدیران بدنبال ثبات و استمرار هستند.
8- قدرت رهبران از اعتبار و نفوذ شخصی آنها ریشه می گیرد، در حالی که منشاء اصلی قدرت به مسئولیت و جایگاه (اختیار) رسمی سازمانی آنها بر می گردد.
9- رهبران در ایجاد اشتیاق و ترغیب دیگران ماهرند، در حالی که مهارت مدیران در سرپرستی دیگران است.
10- رهبران تلاش می کنند تا تعهد، دلبستگی عمیق و تعلق خاطر قلبی پیروان را کسب کنند، اما برای مدیران، اطاعت و تبعیت کارکنان کافی است.
11- رهبران دوربرد و وسیع (استراتژیک) برنامه ریزی می کنند، در حالی که مدیران به تاکتیک ها می پردازند.
12- سبک تصمیم گیری رهبران متفاوت و گاهی از نوع شمی و شهودی است در حالی که مدیران اغلب بصورت منطقی، عقلائی و برمبنای اعداد و ارقام تصمیم می گیرند.
 
تباه ترين انواع افراط عشق بود و آن صرف همگي همت باشد به طلب يك شخص معين از جهت سلطان شهوت، و عوارض اين مرض در غايت رداءت بود و گاه بود كه به حد تلف نفس و هلاكت عاجل و آجل ادا كند و علاج آن به صرف فكر بود از محجوب چندانكه طاقت دارد، و به اشتغال به علوم دقيق و صناعات لطيف كه به فضل رويتي مخصوص باشد و به مجالست ندماي فاضل و جلساي صاحب طبع كه خوض ايشان در چيزهاي بود كه موجب تذكر خيالات فاسده نشود و به احتراز از حكايات عشاق و روايت اشعار ايشان... و اگر اين معالجات نافع نبيند سفر دور و تحمل مشاق و اقدام بر كارهاي سخت نافع آيد و امتناع از طعام و شراب به قدر آنچه قواي بدني را ضعفي رسد كه مودي نبود به سقوط و ضرر مفرط، هم معين باشد بر ازالت اين مرض!
اخلاق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي
 
1- موجوداتی که معمولا می نشینند و به روبروی خود زل می زنند.
2- آداب معاشرت خیلی نمیدانند و بیشتر شبیه به غارنشین ها هستند.
3- در هر چیزی دنبال یک لوپ و یک زنجیره ایف و الس می گردنند.
4- معمولا شبها بیدارند و اگر خواب بروند، کاربر و مشتری کابوس آنهاست.
5- به هر چیزی از زمین و آسمان، سیستم عامل، برق منطقه ای، کاربر، صفحه کلید و ... گیر می دهند جز به کدهایی که نوشته اند.
6- هیچ فرقی بین یک پاره آجر و یک شاخه گل رز قائل نیستند. 
7- روزی هزار بار دستگاه خود و دیگران را ریست می کنند.
8- تا کنون هیچ کارفرما، مشتری و کاربری از توضیحات ایشان چیزی دستگیرش نشده است.
9- اینترنت را از او بگیری دیگر هیجی نوفهمه.
10- این موجودات بر خلاف بسیاری از انواع دیگر آدمها هیچ گونه گذشته تاریخی نداشته و در زنجیره تکاملی داروین دیده نشده اند.
وحی آمد به موسی کی بنی اسراییل را بگوی که بهترین کسی را  از میان شما اختیار کنید. هزار کس اختیار کردند، وحی آمد از این هزار یک تن را اختیار کنید،ده تن اختیار کردند، وحی آمد که از این ده تن یک را اختیار کنید، یکی اختیار کردند، وحی آمد به بهترین بگویید تا بدترین بنی اسراییل را بیارد.
او چهل روز مهلت خواست و گرد برمی گشت تا مردی را دید که به انواع ناشایست و فساد معروف شده بود، خواست کی او را برد، اندیشه بر گذشت کی حکم به ظاهر نشاید کرد، روا بود که او را قدری و پایگاهی بود. با این که خلق مرا اختیار کردند که تو بهتری غره نتوان شد چون هرچ کنم به گمان خواهد بود، این گمان در خویش برم بهتر. دستار در گردن خویش نهاد و نزدیک موسی آمد. گفت هر چه نگاه کردم هیچ کس را بتر از خویش می نبینم.  وحی آمد به موسی کی آن مرد بهترین ایشان است،نه با آنکه طاعت او بیش است لکن با آنکه خویشتن را بترین دانست...
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید
1- برای سود وزیان دیگران به جهنم تشریف می برند.
2- معمولا خوش خط بودند!
3- چایی زیاد می خورند.
4- معمولا معتاد هستند البته به سیگار!
5- از چهار عمل اصلی فقط جمع و تفریق را قبول دارند(ضرب و تقسیم خیلی پیچیده است)
6- بعضی وقتها که به یه چیزی گیر بدهند دیگه هیچی نوفهمند!
نکته 1: ولی از اینها که بگذریم حسابدارها هر چه که باشند حقا انسانهای شریف و دوست داشتنی هستند چون وسیله روزی خوردن امثال ما هم هستند. خدا حفظشان کند!
نکته 2: حسابدارهای قدیمی چون با دفتر و قلم سروکار داشتند معمولا خوش خط بودند ولی اکنون به خاطر استفاده از محصولات برخی شرکتهای معلوم الحال(مثل ما) نقط با صفحه کلید و موشواره کار می کنند بنابراین خطشان معمولا افتضاح نباشد خوب هم نیست.
نکته 3: این یک مطلب طنز جهت تغییر ذائقه است و امیدواریم دعوای حقوقی علیه ما انجام نشود.