حوزه منابع انسانی

حوزه منابع انسانی < اطلاعات پایه و مفهومی
وفق تعریف قوانین استخدامی کشوری، پست سازمانی عبارت است از محلی که در سازمان، وزارت خانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است. اعم از اینکه دارای متصدی باشد یا بدون متصدی باشد.
پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پستها خلاف قانون است. موسسات دولتی موظفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای سازمانی کلیه واحدهای تابعه خود تهیه و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور(جهت تصویب) تسلیم نمایند.
 
حکم کارگزینی ابلاغ رسمی استخدام یا تغییر شرایط استخدامی یک فرد در سازمان می باشد. در حکم کارگزینی سه دسته اطلاعات درج می شود:
1- اطلاعات فردی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه، محل تولد، وضعیت تاهل و ...
2- اطلاعات سازمانی شامل رشته، رسته و طبقه شغلی، پست سازمانی، واحد سازمانی، محل خدمت و ...
3- اطلاعات ارقام حقوق و مزایای قابل پرداخت وفق نوع ردیف استخدامی(رسمی، پیمانی، خرید خدمت و ...)
حکم کارگزینی به تایید بالاترین مقام یک سازمان رسیده و کپی آن به مستخدم و  اداره حسابداری ارسال شده و در اداره کارگزینی آرشیو می شود.
 
منظور از حقوق  و دستمزد(Payroll) پرداخت  هزینه ای است که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجذیه و تحلیل مستمر می باشد.
البته منظور از حقوق مبلغ ریالی و جنبه های مادی، جبران سازی بوده و بدیهی است که جنبه های  انگيزشى نيز  از اهمیت خاص خود برخور دار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه  منظور از دستمزد، پرداختى است كه مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هايى است كه ماهانه محاسبه وپرداخت می گردد و نوعا مربوط به پرداخت كارمندان می باشد.  حقوق تخصیصی برای  برای هر کارمند شامل مزایا و کسورات می باشد که  مزایای را می توان در مواردی همچون :حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی،  فوق العاده محل خدمت،فوق العاده جذب،و غیره نام برد و موارد کسور نیز می تواند شامل مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی ، وام صندوق و غیره باشد.
 
سیستمهای نرم افزاری که از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان و قوانین جاری مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پیشتیبانی می کنند به عنوان سیستمهای مدیریت منابع انسانی شناخته می شوند. زیر سیستمهای اصلی مدیریت منابع انسانی عبارتند از:
1- سیستم جذب و استخدام
2- سیستم کارگزینی و صدور احکام
3- سیستم کنترل و محاسبه کارکرد
4- سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا
5- سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
6- سیستم رفاه و درمان
7- سیستم آموزش 
8- سیستم امور بازنشستگان