حسابداري سبز چيست؟

حسابداري سبز چيست؟ < حوزه مالی < اطلاعات پایه و مفهومی

1567 | حسابداري سبز چيست؟

تاریخ ثبت : 1392 آبان یکشنبه, 12

حسابداری سبز(Green Accounting) در برگیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری برای شناسایی، ثبت و گزارشگیری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. حسابداری محیط زیست مبتنی بر تلفیق محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول در فرایندهای اقتصادی و محاسباتی می باشد. هدف حسابداری زیست محیطی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که برای ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری، کنترل و گزارشگیری بتواند به مدیران  یاری رساند.
حسابداری زیست محیطی بر مفاهیم اقتصادی و محیط زیست بناشده و کاربرد آن با توجه به استفاده نکردن از ارزش های مبتنی بر بازار، مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است. حسابداری زیست محیطی، بخشی از این تغییرات را در سازمان و بخش وسیعتری از آن را در جامعه ارائه می کند و با ارائه شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیت های کاری روزانه به تعیین هدف توسعه مستمر به عنوان رویکردی خاص، کمک می کند.
توجه به مسئله حسابداری زیست محیطی نگرشی است که ما را قادر می‌سازد به اهمیت حفظ محیط ‌زیست و استفاده از روش‌های بهینه و استفاده منطقی از منابع و حفظ و نگهداری محیط‌ زیست بیشتر توجه کنیم.
 

نرم افزار هاى مرتبط :
مطالب مرتبط :