پایگاه دانش

در لیست حقوق ماهانه به جای نمایش مبلغ اقساط وام ها بصورت جزء به جزء میتوان سرجمع کلیه اقساط را در یک ستون با عنوان "جمع اقساط وام" نمایش داد. اینکار در کاهش ستونهای لیست حقوق و حفظ فضای کاغذ در چاپ لیست حقوق موثر خواهد بود. برای اینکار لازم است تا در فرم شماره 43 (گزارش لیست حقوق)  تنظیم "نمایش سرجمع اقساط وام" برای گروه مرتبط کاری مارک شود. 
برای انجام عملیات ویرایش گروهی در احکام استخدامی مراحل زیر را دنبال کنید : 
1- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده کلید + انتخاب نمایید (Ctrl+A انتخاب همه )
2- از CM فرم "احکام استخدامی"  آیتم "انجام عملیات ویرایش گروهی احکام استخدامی پرسنل " را انتخاب کنید.
3- در فرم باز شده نوع اطلاعاتی را که قصد دارید بصورت گروهی ویرایش کنید مارک نمایید و کلید تائید را بزنید. در هر بار عملیات ویرایش گروهی انتخاب یک نوع از اطلاعات مجاز است.
4- یکی از مقادیر متناظر با نوع اطلاعات انتخاب شده در مرحله قبل را از لیست باز شده با دوبار کلیک کردن انتخاب نمایید و سپس تاریخ اجرا را وارد کنید. 
5- تائید نهایی را انجام دهید. با اینکار رکورد جدیدی برای پرسنل انتخاب شده با تاریخ اجرای ثبت شده در مرحله قبل در احکام استخدامی ایجاد خواهد شد که اطلاعات مورد نظر در آن ویرایش شده است. 
 
موارد 1021 تا 1022 از 1022 مورد
 |<  <  196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 >  >|