menu


گروه محصولات اتوماسیون اداری

 
اتوماسیون اداری دبیرخانه آرشیو مدیریت جلسات فرم ساز و موتور گردش کار مدیریت خریداران
اتوماسیون اداری دبیرخانه آرشیو و مدیریت مستندات مدیریت جلسات فرم ساز و موتور گردش کار مدیریت خریداران
 

امروزه کاریرد سیستم اتوماسیون اداری در هر سازمان دانش محور فارغ از ماهیت و ابعاد آن، نه یک انتخاب بلکه یک الزام و ضرورت مدیریتی می باشد. برقراری ارتباط بین تمامی عناصر موثر در ساختار مدیریت داخلی یک سازمان و نیز ارتباط با طرف های مکاتبه در فراسوی سازمان با بهره گیری از یک زیرساخت مناسب از بارزترین جنبه های توجیهی برای استقرار اتوماسیون اداری با قابلیت های سیستم پیوست می باشد. یکی از جلوه های بارز استقرار موفق اتوماسیون اداری پیوست در هر سازمان را می توان در پیاده سازی ایده گردش مکاتبات اداری بدون کاغذ (Paperless) با رعایت ساختار سلسله مراتبی سازمان ملاحظه نمود.
هنگامی که از اتوماسیون اداری به مفهوم عام آن سخن می رود، مختصات یک سیستم مدیریت آرشیو اسناد نیز در کنار موضوع مدیریت مکاتبات مطرح و ضروری می نماید. اسناد سازمانی بر اساس یک مدیریت علمی ساختار دهی گردیده و به صورت الکترونیکی تحت مدیریت سیستم آرشیو اسناد سازماندهی می گردند. در واقع این ابزار نگهداری دانش سازمانی را بر عهده می گیرد.
مدیریت ارتباطات با خریداران CRM را باید یکی دیگر از اجزاء موثر در مدیریت اداری هر سازمان پاسخگو  دانست. در واقع سیستم های CRM به عنوان یکی از ابزارهای مهم هوش سازمانی که باعث افزایش بهره وری سازمان می شود در تمامی سازمان های دانش محور مورد توجه قرار گرفته است. بوسیله CRM سازمان می تواند بانک دانش خریداران خود را ایجاد نموده و از دانش خریداران در ارتقا سازمان استفاده نماید. سازمانها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش و خدمات را کوتاهتر و رضایت خریداران را بیشتر و درآمد و بازده را افزایش دهند.
مدیریت کار باید به عنوان حلقه تکمیل کننده در مدیریت هوشمندانه سازمان به شمار آورد. استفاده از قابلیت های گردشی فراهم شده در بستر اتوماسیون اداری می تواند در امر مدیریت پروژه های سازمانی و توزیع وظایف یا کارهای برگرفته از هر پروژه در سیستم مدیریت کار بسیار سودمند و موثر می باشد. وجود گزارشات متنوع و مهندسی شده، امکان ردیابی و دستیابی به ریز فعالیت های مرتبط با هر نوع وظیفه محوله را فراهم و بر اساس کمیت های زمانی می توان در محاسبه هزینه و کنترل پروژه، اقدام های مدیریتی و نظارتی لازم را به عمل آورد.

 
 
automation_2.jpg

Lights