menu
small


کسب و کارهای کوچک


نیاز اصلی کسب و کارهای کوچک خصوصی را میتوان در سه بخش مالی، حقوق دستمزد و اداری دسته بندی کرد. فهرست نیازهای اصلی اینگونه کسب و کارها را می توان به صورت ذیل برشمرد:

1- نرم افزار حسابداری مالی: سیستم حسابداری مالی جهت ثبت اسناد مالی و رسیدگی به امور دفاتر و حسابها.
2- نرم افزار خزانه داری: جهت انجام امور دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد(چک، اسناد تضمینی، حواله و ...) و مدیریت حسابهای نقد و بانک.
3- نرم افزار بازرگانی: به منظور ثبت عملیات خرید و فروش کالا/خدمات و رسیدگی به حسابهای خریداران و کنترل سود و زیان امور بازرگانی.
4- نرم افزار انبار و کالا: جهت فروشندگان کالا به منظور ثبت تراکنش های مرتبط با ورود و خروج کالا از انبار و کنترل موجودی.
5- نرم افزار حقوق ودستمزد: جهت محاسبه حقوق و مزایای ماهانه پرسنل و اجرای دستورالعمل مرتبط با سازمانهای بیمه تامین اجتماعی و دارایی.
6- نرم افزار دبیرخانه: جهت ثبت نامه های ارسالی و دریافتی و فرِایند پاسخ به نامه ها. 
7- نرم افزار اتوماسیون اداری: جهت تحقق کارتابل الکترونیک و انجام امور اداری به صورت الکترونیک.
8- نرم افزار گزارش ساز: جهت تهیه گزارشهای متعارف و مدیریتی مورد نیاز سازمان.

این طرح بر مبنای حداقل نیازهای یک سیستم مدیریتی مکانیزه برای کسب و کارهای کوچک ارائه شده است و البته میتواند حسب نظر مدیریت مجموعه در بخشهای مختلف توسعه یافته و با بهره گیری موثر از این سیستمها مدل مدرنتر مدیریتی را در سازمان محقق سازد.

راه حل ارائه شده بر مبنای نیاز عام کسب و کارهای کوچک خصوصی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیارمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه سیستمها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید سیستم جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد

 

Lights