menu


رفاه و بهداشت

 

رسیدگی به امور درمانی/بهداشتی و رفاهی پرسنل از ارکان مهم در مدیریت منابع انسانی است. اگر تامین نیروی انسانی کارآمد از چالشهای اصلی مدیریت سازمان است نگهداری نیروی انسانی نیز از مهمترین برنامه های مدیریتی در هر سازمان است. سازمانها در این حوزه سعی می کنند با استفاده از انواع خدمات بیمه ای و قراردادهای دو طرفه با مراکز درمانی نسبت به رسیدگی به امور درمانی و بهداشتی پرسنل خود اقدام نموده و از طرفی با ارائه خدمات رفاهی بیشتر و با کیفیت برتر رضایت و خشنودی پرسنل سازمان را فراهم و انگیزه های کاری آنها را ارتقاء دهند. مدیریت و کنترل پرونده های درمانی/رفاهی پرسنل و توزیع منصفانه انواع خدمات نیازمند سیستم متناسب در مجموعه نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است.  در این مستند نرم افزار رفاه و بهداشت پیوست به صورت اجمالی معرفی شده است.

 

تعاريف مرتبط نرم افزار
 • معرفی وامهای رفاهی پرسنل
 • معرفی مراکز بهداشتی و درمانی
 • معرفی الگوی تسهیم هزینه های درمانی بین سازمان و مرکز
 • معرفی انواع خدمات درمانی بهداشتی
 • معرفی انواع خدمات رفاهی نقدی/غیر نقدی
 • معرفی پرونده پزشکی پرسنل به صورت دلخواه
 • امکان تعریف فرمهای ثبت میزان عوامل آلاینده محیط کار
   
امکانات کاربردی نرم افزار
 • امکان تخصیص ردیفهای وامهای رفاهی با کارمزد دلخواه
 • امکان کسر از حقوق اقساط وامهای رفاهی از حقوق ماهانه پرسنل
 • امکان ثبت هزینه های درمانی/بهداشتی پرسنل
 • امکان ثبت انواع خدمات نقدی/غیر نقدی تخصیص یافته به پرسنل
 • امکان ثبت اطلاعات پرونده درمانی/بهداشتی پرسنل
 • امکان ارسال و گردش پرونده درمانی پرسنل در سازمان
 • امکان گردش پرونده پرسنلی طی روال تعریف شده جهت امور پرسنلی
گزارشهای نرم افزار
 • گزارش لیست وامهای تخصیص به پرسنل به تفکیک واحد و ردیف وام
 • گزارش لیست خدمات درمانی/بهداشتی ارائه شده به پرسنل
 • گزارش لیست خدمات رفاهی ارائه شده به پرسنل
 • گزارشهاي ليستي و آماری با استفاده از گزارش ساز پويا و صفحه گسترده
   

 
    Lights