menu
Assessment


ارزیابی عملکرد کارکنان


ارزشیابی دوره ای کارکنان در سازمانها از جمله فرآیندهای استانداردی است که در سازمانها و شرکتهای بزرگ در فواصل زمانی مورد نظر سازمان انجام می شود و برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل در سازمان اهمیتی ویژه ای دارد. برای انجام عملیات ارزشیابی از فرآیند گردش فرمهای کاغذی و بازگشت فرمهای تکمیل شده و ثبت اطلاعات خلاصه آنها و گزارشگیریهای بعدی، هزینه و زمان زیادی به سازمان تحمیل می نماید که وجود ابزار الکترونیک را ضروری می نماید. ابزار ارزشیابی عملکرد پرسنل پیوست از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول ، طراحی و گردش فرمهای ارزشیابی است که بر حسب عوامل و پارامترهای انتخابی در سازمان ، فرم های ارزشیابی را تکمیل و ثبت می نماید. بخش دوم استخراج و ثبت خلاصه امتیازات تحصیل شده از فرمهای ارزشیابی و ثبت آن در سیستم پرسنلی می باشد که گزارشهای دوره ای تفکیکی را در اختیار بخش ارزشیابی و گزارشهای کاملی را در اختیار واحد پرسنلی می گذارد . برای طراحی فرمهای ارزشیابی ، از فرم ساز حرفه ای پیوست استفاده شده که قابلیت تعریف انواع فرمهای ارزشیابی با ساختار اطلاعاتی دلخواه را در اختیار سازمان می گذارد. همچنین موتور گردش فرم پیوست ، طراحی و پیاده سازی انواع روالهای پیچیده سازمانی و مراحل تکمیل و تائید را پشتیبانی می نماید.
 

تعاريف مرتبط با سيستم
 • معرفی انواع فرم های ارزشیابی کارکنان
 • تعریف شاخصهای مختلف ارزیابی در رسته های مختلف عمومی، فنی، مدیریتی و ..
 • تعیین روال گردش فرمهای ارزیابی و فرآیند نهایی شدن نتایج
 • تعیین نحوه دسترسی پستهای سازمانی به هر بخش از اطلاعات فرمها
   
امکانات کاربردی سيستم
 • امکان ثبت اطلاعات فرمهای مختلف ارزیابی به تفکیک پرسنل/دوره ارزیابی
 • امکان ثبت مرحله به مرحله اطلاعات توسط پستهای سازمانی مرتبط
 • امکان تعیین مسیر گردش فرمها متناسب با نتایج هر مرحله
 • امکان نمایش/عدم نمایش محتوای اطلاعاتی فرمها در هر مرحله
 • ارسال نتایج ارزیابی به سیستم صدور احکام کارگزینی
   
گزارشهای سيستم
 • لیست ارزیابی های انجام شده در فاصله تاریخی مشخص
 • گزارش مقایسه نتایج ارزیابی به تفکیک دوره های مختلف
 • انواع گزارشهاي ليستي و اماري با استفاده از گزارش ساز پويا و صفحه گسترده
   
 
    Lights