menu
crm


مدیریت خریداران پیوست

در دنیای امروزی مفهوم ارتباط با خریدار در مرکز توجه قرار گرفته است امروزه سازمانها خریداران خود را در کانون توجه فعالیتهای خود قرار داده و راهبردهای کلان بازاریابی وفروششان را بر این اساس طراحی و اجرا می نمایند. آنچه امروزه در حال تغییر است وسعت دادن اختیار به خریدار است . هر چند هدف این نوع محصولات در سازمان های تجاری ملموس تر به نظر می رسد ، اما حوزه استفاده از CRM تنها در شرکت های تجاری و بازرگانی نیست بلکه شرکت های دولتی جهت افزایش رضایت اجتماعی و موسسات  پژوهشی و فرهنگی جهت ارتباط مستمر با مخاطبان خود و استفاده از دانش خریداران و مخاطبان در جهت ارتقاء محصولاتشان از CRM استفاده می کنند.  CRM یکی از ابزار های مهم هوش سازمانی است که باعث افزایش بهره وری سازمان و هوشمند تر شدن سازمان می شود. بوسیله CRM سازمان می تواند بانک دانش خریداران خود را ایجاد کند و از دانش خریداران در ارتقاء سازمان استفاده نماید. سازمان‌ها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری خریدار را بیشتر و درآمد را افزایش دهند. سیستم مدیریت ارتباط با خریدار می‌تواند کمک کند تا خریداران موجود حفظ شوند و خریداران جدیدی جذب شوند. این صفحه نرم افزار مدیریت خریداران پیوست به صورت اجمالی معرفی می شود.

 

تعاريف مرتبط با سيستم
 
 • معرفی درختواره مناطق جغرافیایی

 • معرفی درختواره پارامترهای سیستمی

 • معرفی کلاسه خریداران جهت طبقه بندی

 • معرفی درختواره محصولات و خدمات قابل ارائه سازمان

 • معرفی ویرایش و مدل های مختلف محصولات و اطلاعات مرتبط با هر مدل

 • سازماندهی پایگاه دانش مرتبط با محصولات

 • امکان تعریف بانک سوالات نظرسنجی از خریداران

 
امکانات کاربردی سيستم
 • امکان ثبت اطلاعات مرتبط با ویرایشهای مختلف محصول

 • امکان ثبت اطلاعات مرتبط با پایگاه دانش محصولات به تفکیک محصول

 • امکان ثبت اطلاعات مرتبط با خریداران، خریداران بالقوه، همکاران، رقباء به صورت تفصیلی

 • امکان ثبت اطلاعات کلیه افراد کلیدی سایت خریدار

 • امکان کنترل تاریخ تولد افراد کلیدی و ارسال هدایا به تفکیک ماه و روز مشخص

 • امکان ثبت قرارداد خرید محصولات توسط خریداران

 • امکان ثبت سفارش محصول جهت واحد تولید و پشتیبانی از فرآیند تولید محصول

 • امکان ثبت کلیه تماسهای ورودی و خروجی به همراه اطلاعات تفصیلی مرتبط

 • امکان ثبت کلیه درخواستهای خریداران و صدور تیکت فنی جهت رسیدگی طی روال مشخص

 • امکان ثبت کلیه شکایات دریافتی از خریدار و رسیدگی به آن طی روال مشخص

 • امکان ثبت کلیه درخواستهای پشتیبانی و خدماتی خریداران جهت رسیدگی طی روال مشخص

 • امکان ثبت کلیه خدمات حضوری ارائه شده به خریدار

 • امکان ثبت گزارش خدمات حضوری ارائه شده به خریدار

 • امکان ایجاد کار از تیکت های ثبت شده در سیستم و گردش کار در سیستم مدیریت کار

 • امکان ثبت کلیه فعالیتهای کارشناسان سازمان در ارتباط با پروژه/محصول/خریدار

 • امکان ثبت کلیه پیگیریهای مرتبط با خریداران(فروش/مالی/فنی و ...) و یادآوری خودکار جهت پیگیری بعدی

 • امکان ثبت گزارش کار روزانه با حفظ امنیت دسترسی وفق سلسله مراتب سازمانی

 • امکان نظر سنجی و ثبت نتایج مربوط جهت تعیین شاخص رضایت خریداران

 
گزارشهای سيستم
 • گزارش تماسهای خریداران در فواصل زمانی دلخواه

 • گزارش جلسات برگزار شده با خریداران

 • گزارش تیکتهای ثبت شده به تفکیک وضعیت و محصول

 • گزارش پیشنهادها و درخواستهای خریداران به تفکیک محصول و نوع درخواست

 • گزارش کارهای انجام شده در ارتباط با درخواست خریدار

 • گزارش میزان خدمات دریافتی خریدار در فاصله زمانی دلخواه

 • گزارش خریدارانی که هیچگونه خدماتی دریافت نداشته اند در فاصله زمانی دلخواه

 • گزارش تفصیلی خدمات ارائه شده به خریدار به تفکیک کارشناس/واحد سازمانی

 • گزارش آماری خدمات ارائه شده به خریدار به تفکیک کارشناس/ واحد سازمانی
   

    Lights