menu
Forms


فرم ساز و مدیریت گردش کار

کار از محورهاي اصلي گردش امور در سازمان ها است. در واقع خاستگاه اوليه گردش موجوديت هايي نظير نامه داخلي، يادداشت اداري، فرم اداري، ارجاعات و ... در کارتابل پستهاي سازماني کاري است که پشت هرکدام از آنها پنهان شده و هرکدام از موجوديت هاي ذکر شده بوسيله فرم يا محتواي خود مفهوم کار را با خود بهمراه دارند. سيستم مديريت کار به استفاده کنندگان از اتوماسيون اداري اين امکان را مي دهد که با مفهوم کار بطور صريح و بدون واسطه مواجه شوند و از اين رو تحقق اموري نظير مديريت، برنامه ريزي، اجرا، پايش و گزارش گيري عمليات، پروژه ها و فرايندهاي سازماني کاملا امکان پذير خواهد بود. سيستم مديريت کار پيوست، مدير سيستم مي تواند با تعريف انواع رسته هاي کاري، انواع اقدامات و ساير ويژگي هاي عمومي، تعاريف پايه سيستم را انجام داده و سپس با تعريف ليست عمليات، پروژه ها، فازها، فعاليت ها و نيز اختصاص منابع به هرکدام به نوعي به امر برنامه ريزي بپردازد. در مرحله بعد، مديران و کارشناسان سازمان در سطوح مختلف اين امکان را خواهند داشت که با ايجاد کار از هر کدام از منابع ياد شده به اجراي عمليات پيش بيني شده مبادرت ورزند. مديران در هر لحظه مي توانند با مشاهده کارتابل پيگيري خود از وضعيت کارها آگاه شده و در مواقع لزوم عکس العمل مناسب و بموقع را نشان دهند. به ويژه اين سيستم با خریداران سازمان نيز در ارتباط بوده به گونه اي که هر کار مي تواند در ارتباط با يک مشتري تعريف شود و امکان ردگيري مراحل کار در بخشهاي مختلف در اختيار کاربر سيستم قرار گيرد. به عبارت ديگر کليه نيازهاي مشتري در امر خريد يا خدمات پس از فروش محصول در قالب کار تعريف و به جريان انداخته مي شود و مديريت سازمان مي تواند با اتکا به سيستم درک واقع بينانه اي از کيفيت محصول و خدمات ارائه شده به خريداران را به دست آورده و جهت بهينه سازي روالهای سازمانی و گردش کار اقدام نمايد.

 • معرفی درختواره عمليات سازماني
 • معرفی درختواره برنامه ها و پروژه هاي سازماني
 • معرفی رسته های مختلف کاری
 • معرفی کارهای عمومی سازمانی

 

امکانات کاربردی سيستم
 • امکان ايجاد کار همراه با اطلاعات نوع، رسته، اهميت، فوريت و...
 • امکان ارتباط کار با عمليات، برنامه/پروژه و خريدار
 • ارسال کار به کارتابل رسيدگي به وظائف سازمانی
 • امکان ثبت اقدام و تعيين ميزان پيشرفت کار توسط اقدام کننده
 • امکان ارسال رونوشت کار
 • امکان تنظيم زمان جهت يادآوری خودکار توسط سيستم
گزارشهای سيستم
 • گزارش ليست اقدامات انجام شده روي کار مشخص
 • گزارش اقدامات به تفکيک نوع عمليات سازماني
 • گزارش کار روزانه/ماهانه و سالانه پرسنل
 • انواع گزارشهای ليستی و آماری با استفاده از گزارش ساز پويا و صفحه گسترده
 
    Lights