مهندسین مشاور هندسه پارس


مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
جناب آقای مهندس مسعود نیکخواه
موضوع: تقدیر و تشکر
سلام علیکم
با احترام عطف به قرارداد فیمابین به شماره 3705 مورخ 87/12/15 بدینوسیله مراتب رضایت و قدردانی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس را نسبت به عملکرد آن شرکت محترم اعلام می دارد. توفیقات روز افزون آن مجموعه محترم را در مسیر رشد و شکوفایی کشور عزیز از درگاه الهی مسئلت می نماید.
مهرداد شکوه عبدی - مدیرعامل هندسه پارس