شرکت عمران شهر جدید اندیشه


جناب آقای مهندس نیکخواه
مدیرعامل محترم گروه نرم افزاری پیوست
موضوع: تقدیرنامه
سلام علیکم
بدینوسیله مراتب رضایتمندی خود را بابت خدمات و نرم افزار ارائه شده توسط آن گروه اعلام می دارد. امید است همواره موفق و پیروز باشید.
علیرضا جلالی - معاون اداری مالی