سازمان فضایی ایرانشرکت محترم نرم افزاری پیوست
ضمن اعلام رضایت از عملکرد نرم افزارهای سازمان الکترونیک، اتوماسیون اداری و مدیریت منابع انسانی آن شرکت که در این سازمان نصب و راه اندازی گردیده است. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را نسبت به همراهی تیم مدیریت و تلاش های بی وقفه کارشناسان فنی و پشتیبانی آن شرکت اعلام می نماید
.

مهدی ابوالقاسمی 
مدیر کل فناوری اطلاعات