دیوان محاسبات کشور


جناب مهندس نیکخواه.
مدیر عامل محترم گروه نرم افزاری پیوست.
مراتب قدردانی و تشکر خود را نسبت به تلاش و کوشش مدیریت و کارشناسان گروه نرم افزاری پیوست در پی استقرار و بهره برداری سیستمهای مالی و منابع انسانی در دیوان محاسبات کشور اعلام داشته و از خداوند منان موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان را خواستاریم.

علیرضا داورپناه
معاون امور اجرایی و پشتیبانی