دانیال کیا


گروه محترم نرم افزاری پیوست
مدیرعامل گرامی جناب آقای مهندس نیکخواه
موضوع: تقدیر و تشکر
با سلام،
شکر و سپاس خدای را که با الطاف ربانی اش توفیق داد تا با مجموعه شما آشنا شدیم و از خداوند منان توفیق و سعادت همه پویندگان علم و دانش را خواهانیم. در کمال ادب و احترام مراتب سپاس و قدردانی خالصانه را از حضرتعالی و همه کسانیکه ما را در این وادی یاری نموده اند ابراز می داریم.
با تشکر
دکتر رئوف وائلی زاده - مدیرعامل