شركـت تراشـه هـوشمند نوينبا توجه به سابقه این شرکت در زمینه تولید نرم افزارهای بیمارستانی در سطح کشور و همکاری موفق در چند پروژه بزرگ ، دو شرکت همکاری خود را در زمینه تولید و توسعه نرم افزارهای یکپارچه در حوزه بیمارستانها و مراکز درمانی از سال 1385 آغاز کردند که منجر به استفاده از این مجموعه نرم افزاری مشترک در بیش از پنجاه بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور گردید. گروه نرم افزاری پیوست با توجه به مشتریان راضی و خوشنود در این زمینه، استفاده از این محصولات تولیدی این شرکت را به علت کیفیت بالای نرم افزارهای تولیدی، کیفیت خدمات و مدیریت حرفه ای توصیه می نماید.  
 

زمینه همکاری: 
همکاری در تولید نرم افزار های یکپارچه مالی و اداری و  بیمارستانی (MIS + HIS)  

 

سابقه همکاری : 
 با توجه به سابقه این شرکت در زمینه تولید نرم افزارهای بیمارستانی در سطح کشور و همکاری موفق در چند پروژه بزرگ ، دو شرکت همکاری خود را در زمینه تولید و توسعه نرم افزارهای یکپارچه در حوزه بیمارستانها و مراکز درمانی از سال 1385 آغاز کردند که منجر به استفاده از این مجموعه نرم افزاری مشترک در بیش از پنجاه بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور گردید. گروه نرم افزاری پیوست با توجه به مشتریان راضی و خوشنود در این زمینه، استفاده از این محصولات تولیدی این شرکت را به علت کیفیت بالای نرم افزارهای تولیدی، کیفیت خدمات و مدیریت حرفه ای توصیه می نماید.  
 

پروژه هاي مشترک :
بیمارستان عرفان ،بیمارستان بهمن ،بیمارستان مهر ،بیمارستان کسری ،بیمارستان آسیا،
بیمارستان قلب کوثر شیراز ،بیمارستان گلسار رشت، مجیبیان یزد،بیمارستان ساسان، بیمارستان دنای شیراز و دهها بیمارستان دیگر...

 

سایت اینترنتی :
 
www.tebsoft.ir