شركت فن آوري اطلاعات آرنگ


شركت فن آوري اطلاعات آرنگ ، فعاليت خود را از سال 1379 و با رويكرد سيستمهاي جديد و نوين نرم افزاري كاربردي مورد نياز سازمانها و شركتها در زمينه سيستمهاي منابع انساني آغاز كرد. تجربه‌ آموزشي موسسان شركت از يك سو و نياز بازار از سوي ديگر، موجب شد تا تمركز اصلي فعاليتهاي شركت فن آوري اطلاعات آرنگ، بر توليد نرم افزارهاي مديريت آموزش قرار گيرد. چندي نگذشت كه اين نرم افزار در ميان سازمانها و شركتها شهرت زيادي پيدا كرد و مورد اقبال قرار گرفت. به گونهاي كه هنوز هم بسياري از مديران و متخصصان مالي، همكاران سيستم را با نام نرمافزارهاي كارساز مالي مي شناسند.

هم اكنون، بيش از 150 سازمان دولتي و خصوصي از نرم افزارهاي شركت فن آوري اطلاعات آرنگ استفاده مي كنند.

خطي مشي كيفيت شركت :

  • توان تخصصي نيروي انساني خود را از طريق آموزش مناسب و مستمر ارتقاء دهد .

  • كيفيت محصولات خود را از طريق بازخوردهاي اطلاعاتي مشتريان ارتقاء دهد .

  • ارتقاء محصولات و نحوه ارائه خدمات متناسب با بازخوردهاي اطلاعاتي مشتريان

اصول و آيين و ارزشهاي شركت:

  • درستي ، صداقت و پايبندي به تعهدات

  • مشتري محوري

  • خلاقيت و نوآوري

  • كسب رضايت فراگير مشتريان

    وب سایت:  www.arangit.com