عضویت در مجامع

 
 
  •  رتبه یک انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
  • عضو تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن
  • دارای پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع و معادن
  • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهرانعضویت-ها.jpg