گروه مهندسین مشاور هراز راه


گروه مهندسين مشاور هراز راه در سال 1360 هجري خورشيدي، با همت تعدادي از مديران و كارشناساني كه پيش از آن در مجموعه‌اي تحت نام «مهندسين مشاور اترس» شاغل بودند، شكل گرفت و تاسيس گرديد. موضوع شركت عبارت است از انجام و عرضه خدمـات مشـاوره و سـاخت بطور توام (طرح و ساخت) وهمچنين خدمات فني و مشاوره‌اي از قبيل خدمات و مطالعات در مراحل شناسائي، توجيه فني و اقتصادي طرحها، تـهيه نقـشه و اسـناد و مدارك و مشخصات اجرائي طرحـها، نظارت بر حسن اجـراء و انجــام خدمـات مشـاوره اي مربوط به دوره بهره برداري و نگهداري و همچنين خدمات مديريت بر طرح ها و مهندسي ارزش.
گروه مهندسين مشاور هـراز راه، در دوران فعاليت خـود، با استفـاده از جديد ترين روش هاي طراحي و بكارگيري انـواع سخت افزار ها و نرم افزارهاي كاربردي ذيـربط، مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي بسياري از پروژه هاي زيربنايي و عمراني را در نواحي مختـلف و بويژه نقاط صعب العبور،كـشوركه نتيـجه بيـش از ربع قرن تلاش مديريت و مجموعه كاركنان خود در عـرصه سازندگي كشور مي باشد به شرح خلاصه زير به انجـام رسانده است:
بيش از 5،600 كيلومتر مـسير هاي آزادراه، بزرگراه و راه هاي اصـلي و فرعي ـ بيـش از 3،800 كيلومتر مـسير هاي راه آهن در شبكه راه آهن كشوري وشاخه هاي انشعابي آن و پروژه های قطار شهری ـ بيش از320 دستگاه پل بزرگ و تقاطع‌هاي غيرهمسطح وهمسطح در محورهاي مختلف مواصلاتي كشور ـ بيش از 65،000متر تونل هاي قابل احداث در مناطق صعب العبور در رشته كوههاي البرز، زاگرس و تفتان و همچنين تونل هاي عبور قطار‌شهري و ...

انتخاب سیستمها:
هراز راه طي بررسي کارشناسي محصولات موجود در سال 1392، قراردادي را با گروه نرم افزاري پيوست منعقد و طي آن قرار بر اين شد که ظرف 38 روز کاری عمليات بخشهاي حسابداري، خزانه داري، دارايي ثابت، حقوق و دستمزد، كارگزيني، حضور و غياب،سازمان الكترونيك پيوست، اتوماسيون اداري، آرشيو و حضور و غياب تحت وب را با استفاده از محصولات پيوست مکانيزه نمايد. اين پروژه به طور موفقيت آميزي در سازمان اجراء شده و رضايتمندي نسبي مديران و کارشناسان سازمان را فراهم آورده است.

روند استقرار و پیاده سازی:
تیم استقرار سیستمها از واحد پشتیبانی پیوست در محل سازمان برای پیاده سازی سیستمهای مالی و منابع انسانی و اتوماسیون اداری مستقر شدند و با تحلیل شرایط جاری سازمان و وضعیت نسبی مطلوب، عملیات تطبیق نیازهای سازمان با امکانات برنامه ها را انجام دادند. با پایان یافتن فرآیند استقرار، سیستمها به طور کامل تحویل سازمان شد. 

بهبودهای اصلی ناشی از استقرار سیستمها:

دیدگاه این سازمان :
محصولات اتوماسیون سازمانی پیوست توانسته است موجبات رضایت مدیران ارشد، مدیران واحدها و کاربران هراز راه را به نحو مطلوبی فراهم نماید.
... متن تقدیر نامه سازمان

سایت اینترنتی خریدار:
www.harazrah.ir