صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری


1397 بهمن دوشنبه, 01

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری، تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی می باشد و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.
به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این سازمان موسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوطه عهده دار است.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حسابداري مالي، خزانه داري، دارائی ثابت، پورتال پرسنلی و حقوق و دستمزد پیوست در این سازمان آغاز شده است.

لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست