شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان


1395 بهمن دوشنبه, 11

پخش و فروش گاز اهواز در سال 1344 جهت استفاده از منابع گاز جنوب ، طراحي خطوط ، جمع آوري گاز و تصفيه آنها در پالايشگاه بيد بلند و همچنين احداث خط انتقال سراسر گاز "42 از پالايشگاه بيد بلند تا مرز ايران و شوروي سابق در آستارا تاسيس گرديد .عمليات لوله گذاري مرحله اول به طول 1120 كيلومتر در تاريخ 6 آبان ماه 1349 خاتمه يافت كه از همين تاريخ صدور گاز به شوروي سابق نيز آغاز شد. همزمان با شروع عمليات لوله گذاري ، دريافت گاز از طريق بهره برداري شماره 2 اهواز براي گازرساني به شركت ها ، صنايع، نيروگاهها ، تلمبه خانه هاي نفت و مشتركين در پخش و فروش گاز اهواز آغاز گرديدو اين شركت با 35 نفر نيروي انساني  كه همگي آنها از شركت نفت به گاز منتقل شده بودند واحدهاي امور اداري ، حسابداري، امور مشتركين ، تعميرات ، تاسيسات و انشعابات را راه اندازي و عملاً شروع به فعاليت نمود كه اين فعاليت قبل ازپيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر گازرساني به واحدهاي صنعتي وتجاري حدود2000 مشترك خانگي را نيز از نعمت گاز طبيعي برخوردار نمود.
 

آدرس سایت : http://www.nigc-parsian.ir