شرکت گاز استان اردبیل

شرکت گاز استان اردبیل


1397 شهریور شنبه, 24

بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 كل كشور مبني بر تشكيل شركتهاي گاز استاني که در سال 1378 به ثبت رسيد، شركت گاز استان اردبيل در سال 1379، فعاليت رسمي خود را آغاز نمود.
عمليات گازرساني در استان از سال 1368 آغاز شده بود و شهر اردبيل به عنوان اولين شهر استان به شبكه گاز طبيعي متصل شد. 
هم اکنون بالغ بر 1056روستا با 88 درصد برخورداری و تمامي 26شهر استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي باشند. همچنین عملیات گازرسانی به بیش از 320 روستای دیگر استان نیز در دست اجرا است.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حسابداري مالي، خزانه داري، انبار و كالا، بازرگاني، اموال و دارايي ثابت، عمليات ارزي، بودجه و اعتبارات، پيمانها و قراردادها و بایگانی اسناد تحت وب پیوست در این شرکت آغاز شده است.لینک های مرتبط :

سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست