سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران


1397 شهریور چهارشنبه, 07

سازمان ملي انتقال خون ايران در نهم مرداد ماه 1353 تاسیس شد. معرفي این سازمان به عنوان تنها متولي تهيه خون در كشور گامي براي متمركز كردن و همسويي تمام امكانات موجود در زمينه طب انتقال خون، به منظور ارتقاي كمي و كيفي در روند تامين خون و فراورده هاي خوني مورد نياز بوده است. هدفي كه همواره به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان مطرح بوده و مورد توجه قرار دارد.

در حال حاضر پروژه استقرار اتوماسیون اداری پیوست در این سازمان آغاز شده است.


لینک های مرتبط :
سازمان الکترونیک پیوست
خریداران پیوست