برگزاری نشست افتتاحیه پروژه IFS در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

برگزاری نشست افتتاحیه پروژه IFS در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران


1396 آذر ﺳﻪشنبه, 14

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در جلسه افتتاحيه سامانه نرم افزاري مالي پيوست (IFS) كه با حضور مسئولان و همكاران مجموعه های مالي و فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان برگزار شد ضمن تبيين نقش اين سامانه در يكپارچه‌سازي فرآيندهاي مالي، بر لزوم آموزش كارآمد در پياده سازي اين نرم افزار تاكيد كرد.

حسن منتظر تربتی افزود: شركت‌هايی كه رويه‌های واحد اداری را به صورت‌های  مختلف اجرا می كنند در مرحله تهيه گزارش‌های مادر دچار مشكل می شوند بنابراين در بحث‌های مالی متمركز بودن سيستم اهميت بسياری دارد.

وی با بيان اينكه امروزه روند دستيابی به نيازها و برنامه‌های سازمان‌ها در پرتو تكنولوژیهای مدرن تسهيل شده است، گفت: اينكه شركت گاز سعی در پياده سازی سيستم مالی يكپارچه، انعطاف پذير و  با زير ساخت قوی كرده است اقدامی مثبت است، منتها برای تكميل اين چرخه، بايد در مرحله پياده‌سازی و استقرار نيز جديت و دقت بيشتری صرف آموزش همكاران شود.

وی درباره قابليت‌های نرم افزار پيوست در ارايه ديدگاهی بهتر به مديران سازمان گفت: مديران و همكاران بايد بر روي اين نكته تمركز كنند كه اين نرم افزار به چه نحوی می تواند به مديران در اخذ تحليل‌ها و گزارش‌های شفاف از روند‌های سيستم كمك كند.

تربتی با اشاره به اينكه در طراحی نرم افزار پيوست ملاحظات قانون مبارزه با پول شويی و نظام سلامت اداری نيز لحاظ شده است، گفت: پياده سازی موفق اين سامانه علاوه بر افزايش بهره وری شركت، خوشنامی بيشتر مجموعه را نيز به دنبال خواهد داشت.

اين گزارش حاكی است پس از جلسه افتتاحيه سامانه پيوست، سمينار آموزشی و كاربردی برای استفاده از اين  نرم افزار با حضور دست اندركاران مالی سازمان برگزار شد.

روابط عمومی شركت مهندسی و توسعه گاز ايران

لینک اصلی متن خبر