امکان نمایش وام های سیستم تسهیلات و حقوق به طور همزمان در گزارش اقساط پرداخت شده

امکان نمایش وام های سیستم تسهیلات و حقوق به طور همزمان در گزارش اقساط پرداخت شده < حقوق و دستمزد < گروه محصولات منابع انسانی
تاریخ :04/11/2018 07:24:53 ق.ظ
سیستم :نرم افزار حقوق و دستمزد
ویرایش :1.005.70

امکان نمایش وام های سیستم تسهیلات و حقوق به طور همزمان در گزارش اقساط پرداخت شده