امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی

امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی < خزانه داری < گروه محصولات مالی
تاریخ :02/05/2019 09:48:49 ق.ظ
سیستم :نرم افزار خزانه داری
ویرایش :10.175.00

امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی