امکان غیرفعال کردن دوره مالی برای ورود اطلاعات

امکان غیرفعال کردن دوره مالی برای ورود اطلاعات < حسابداری مالی < گروه محصولات مالی
تاریخ :06/12/2018 06:26:59 ق.ظ
سیستم :نرم افزار حسابداری
ویرایش :10.017.00

امکان غیرفعال کردن دوره مالی برای ورود اطلاعات