توسعه تعریف ساختار و گزارش ردیف های بودجه

توسعه تعریف ساختار و گزارش ردیف های بودجه < بودجه و اعتبارات < گروه محصولات مالی
تاریخ :02/02/2019 09:43:36 ق.ظ
سیستم :سیستم بودجه و اعتبارات
ویرایش :10.170.00

توسعه کلی تعریف ساختار و گزارش ردیف های بودجه