بودجه و اعتبارات

بودجه و اعتبارات < گروه محصولات مالی

توسعه تعریف ساختار و گزارش ردیف های بودجه

سیستم بودجه و اعتبارات | 10.170.00
1397 بهمن شنبه, 13

امکان تفویض تأمین اعتبار در سطح سازمان

سیستم بودجه و اعتبارات | 10.062.00
1397 مرداد ﺳﻪشنبه, 30

گزارش مغایرت هزینه های قطعی بر حسب وضعیت تامین اعتبار

نرم افزار بودجه و اعتبارات | 9.967.00
1396 بهمن شنبه, 28

گزارش درختواره ای تفریغ بر حسب ردیف بودجه

نرم افزار بودجه و اعتبارات | 9.905.00
1396 دی دوشنبه, 18

امکان تعیین شماره درخواست کالا در اسناد تامین اعتبار

نرم افزار بودجه و اعتبارات | 9.865.00
1396 دی یکشنبه, 10

موارد 1 تا 5 از 12 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|