امکان تعیین درصد تخفیف روی گروه کالا

امکان تعیین درصد تخفیف روی گروه کالا < بازرگانی < گروه محصولات مالی
تاریخ :09/08/2018 07:20:28 ق.ظ
سیستم :نرم افزار بازرگانی
ویرایش :10.073.00

امکان تعیین درصد تخفیف روی گروه کالا