امکان انتخاب چندگانه مراکز فروش در گزارش فصلی خرید و فروش

امکان انتخاب چندگانه مراکز فروش در گزارش فصلی خرید و فروش < بازرگانی < گروه محصولات مالی
تاریخ :11/27/2018 10:03:37 ق.ظ
سیستم :نرم افزار بازرگانی
ویرایش :10.130.00

امکان انتخاب چندگانه مراکز فروش در گزارش فصلی خرید و فروش