صرافی MBES

امكان تنظيم اجباري/اختياري بودن اطلاعات كامل طرف حساب

نرم افزار صرافی پیوست | 8.171.00
1392 آبان شنبه, 04

توسعه گزارش وضعیت ارزی حسابها

نرم افزار صرافی پیوست | 8.020.00
1392 ارديبهشت پنجشنبه, 05

امکان صدور سند تعدیل خرید و فروش در سیستم صرافی

نرم افزار صرافی پیوست | 7.980.00
1391 اسفند یکشنبه, 06